Naturområdet kring Torsebro Krutbruk

Naturreservat

2024-04-18 tog Länsstyrelsen det formella beslutet om bildandet av ett naturreservat i Torsebro. Mer information om beslutet kan läsas på Länsstyrelsens hemsida.


Citat från beslutet: 

"Syftet med naturreservatet är att bevara och utveckla biologisk mångfald och att skydda, vårda och återställa värdefulla natur- och kulturmiljöer samt att skydda och återställa livsmiljöer för skyddsvärda arter. Områdets bestånd av gamla, grova ekar, naturskogsliknande bokskog och andra ingående naturmiljöer samt områdets långa kontinuitet som trädbärande mark med dess ekosystem och biologiska mångfald ska bevaras och utvecklas. Syftet är dessutom att bevara och utveckla områdets värde för friluftslivet och upplevelser av områdets natur- och kulturmiljöer."


Vattenrikets nordligaste utpost

Naturen i Torsebro domineras av den 500 meter långa forsen som rinner i kanten av Torsebro Krutbruk och genom Torsebro by. I krutparken finner vi ädellövskog med flera mycket gamla ekar. I dessa träd trivs hålbyggande fåglar, många arter av fladdermöss och skalbaggar. Bland de rödlistade arterna finner vi bland annat läderbaggen, bokoxen, tio olika arter fladdermöss och utter. 


Om du följer den markerade leden norrut från Krutparken kommer du till Gummastorpasjön med sitt rika fågelliv där bland annat fiskljusen trivs. Vid sjön ligger Kristianstad vattenrikes nordligaste fågeltorn. 


Livet i forsen

I den gamla åfåran rinner det alltid en viss mängd vatten för att lax och havsöring ska kunna komma till sina lekplatser uppströms. Idens lekplats vid den gamla stenbron i Torsebro by gynnas även av detta. 


Strömstare och forsärla utnyttjar forsen för att söka föda. Till vår stora glädje har även uttern återvänt till området. 


Livet i de gamla ekarna 

I krutparkens lövskog lever flera rödlistade skalbaggsarter som trivs i gamla ihåliga träd, främst ek. Larverna lever i vedmjölet och gnager på den murkna veden. Läderbaggen är en stor mörkbrun skalbagge som avsöndrar en doft av läder. 


Dvärgfladdermusen är en av tio fladdermusarter som har påträffats i området. Den jagar gärna i ekarnas kronor. Skogsduvan är en av de hålbyggande fågelarter som också utnyttjar områdets gamla träd. 


Under hösten 2022 blev det klart att en del av marken runt Krutbruket kommer att bli ett naturreservat. Under 2023 arbetar Länsstyrelsen vidare med bildandet av reservatet vilket kommer att innebära ett ökat skydd för rödlistade arter i området.

Ek - Quercus robur

Bok- Fagus sylvatica

Utter - lutra lutra

Dvärgpipistrell - pipistrellus pygmaeus

Läderbagge - osmoderma eremita