Naturområdet kring Torsebro Krutbruk

Vattenrikets nordligaste utpost

Naturen i Torsebro domineras av den 500 meter långa forsen som rinner i kanten av Torsebro Krutbruk och genom Torsebro by. I krutparken finner vi ädellövskog med flera mycket gamla ekar. I dessa träd trivs hålbyggande fåglar, många arter av fladdermöss och skalbaggar. Bland de rödlistade arterna finner vi bland annat läderbaggen, bokoxen, tio olika arter fladdermöss och utter. 


Om du följer den markerade leden norrut från Krutparken kommer du till Gummastorpasjön med sitt rika fågelliv där bland annat fiskljusen trivs. Vid sjön ligger Kristianstad vattenrikes nordligaste fågeltorn. 


Livet i forsen

I den gamla åfåran rinner det alltid en viss mängd vatten för att lax och havsöring ska kunna komma till sina lekplatser uppströms. Idens lekplats vid den gamla stenbron i Torsebro by gynnas även av detta. 


Strömstare och forsärla utnyttjar forsen för att söka föda. Till vår stora glädje har även uttern återvänt till området. 


Livet i de gamla ekarna 

I krutparkens lövskog lever flera rödlistade skalbaggsarter som trivs i gamla ihåliga träd, främst ek. Larverna lever i vedmjölet och gnager på murkna veden. Läderbaggen är en stor mörkbrun skalbagge som avsöndrar en doft av läder. 


Dvärgfladdermusen är en av tio fladdermusarter som har påträffats i området. Den jagar gärna i ekarnas kronor. Skogsduvan är en av de hålbyggande fågelarter som också utnyttjar områdets gamla träd. 


Under våren 2022 pågår en diskussion med Länsstyrelsen om bildandet av ett naturreservat i delar av krutparken. Detta innebär ett ökat skydd för rödlistade arter. 

Utter - lutra lutra

Dvärgpipistrell - pipistrellus pygmaeus

Läderbagge - osmoderma eremita